in ,

STRATOS Management: Parcursul unui operator economic în obținerea Autorizației de Mediu

Desfășurarea unor activități economice ar putea dăuna mediului sau sănătății umane dacă nu sunt controlate. Din acest motiv, autorizația de mediu este un instrument-cheie pentru reducerea impactului asupra mediului, al activităților din comerț și industrie și își propune facilitarea respectării cerințelor de mediu prin supravegheri continue de către autoritățile competente. Scopul autorizației de mediu este, astfel, de a proteja mediul înconjurător prin stabilirea cadrului de funcționare și a obligațiilor legale.

Fiecare agent economic este obligat să parcurgă un itinerariu birocratic foarte complex și deseori epuizant, însă un specialist în domeniul problemelor de mediu vă poate înlesni acest procedeu, prin întocmirea actelor necesare în documentația adresată autorităților de mediu.

În acest sens, am stat de vorbă cu expertul Raluca Gheorghiaș, din cadrul companiei de consultanță de mediu Stratos Management, care a răspuns la o serie de întrebări esențiale pentru orice operator economic doritor să fie la curent cu toate aspectele legislative.

Investing in Property: Știm că Autorizația de Mediu reprezintă unul dintre cele mai importante documente necesare funcționării unei companii, însă ce este, mai exact, aceasta ?

Raluca Gheorghiaș: Autorizația de mediu reprezintă un act administrativ pe care trebuie să îl obțină agenții economici care desfășoară activități cu impact asupra mediului, indiferent de natura lor. Acest document stabilește parametrii legali de funcționare ai unei activități deja existente sau a unei activități în curs de deschidere și este obligatorie în momentul punerii în funcțiune a activității respective.

(I.P.) Cine trebuie să dețină o Autorizație de mediu ?

R.G. : Autorizația de mediu este obligatorie pentru a identifica măsurile de protecție a mediului, ca urmare a desfășurării unei activități cu impact asupra mediului. Aceste măsuri trebuie adoptate de către titularul activității respective.

În funcție de activitatea desfășurată, se stabilește dacă este, sau nu, nevoie de autorizație de mediu. În Anexa 1 la Ordinul Ministrului nr. 1798 din 2007 se detaliază lista codurilor CAEN autorizabile, precum și excepțiile. În momentul verificării codurilor CAEN autorizabile, trebuie avut în vedere că în Anexa 1 este vorba despre Revizia 1 a codurilor, nu cea actuală.

Astfel, dacă activitățile desfășurate se regăsesc în Anexa 1 din O.M. 1798/2007 și sunt îndeplinite aspectele menționate la observații, atunci este sigur că ai obligația de a depune solicitare în vederea obținerii autorizației de mediu; dacă activitățile desfășurate se regăsesc în Anexa 1 din O.M. 1798/2007, dar nu se îndeplinesc aspectele menționate la observații, atunci nu ai obligația deținerii autorizației de mediu.

(I.P.) Care este pasul următor obținerii Autorizației de mediu?

R.G.: După eliberarea autorizației de mediu, ai obligația de a funcționa cu respectarea prevederilor autorizației și a măsurilor impuse. Atenție la monitorizările impuse (apă/aer/sol) și la frecvența lor, la evidențele și raportările pe care le ai de întocmit (gestiune deșeuri, evidență substanțe și amestecuri periculoase, gestiune ambalaje etc.).

Când/dacă intervin modificări ale obiectului de activitate sau schimbări ale datelor care au stat la baza emiterii acesteia, este necesară revizuirea autorizației de mediu.

3D rendering of a modern original building block mock up with garden, on top of blueprints and documents

(I.P.) Obținerea acestui document implică vreun cost?

R.G. : Pentru emiterea autorizației de mediu, Agenția de protecție a mediului percepe tariful de 500 lei.

(I.P) Care sunt pașii pentru obținerea autorizației de mediu?

R.G.: Există o serie de etape care trebuie parcurse pentru a dobândi acest document:

 • Obținerea certificatului constatator pentru punctul de lucru al firmei și codurile CAEN ale activităților din acel punct de lucru;
 • Verificarea în Anexa 1 din OM 1798/2007, dacă respectivele coduri CAEN necesită Autorizație de Mediu;
 • În cazul în care activitățile necesită Autorizație de Mediu, se parcurg pașii depunerii dosarului de solicitare la autoritatea competentă (ANPM, APM sau Administrația Rezervației Biosferei „Delta Dunării”, în cazul în care activitatea este desfășurată în perimetrul Rezervației);
 • Vizita pe amplasament în vederea verificării de către reprezentantul APM a condițiilor de desfășurare a activităților pentru care se solicită Autorizația de Mediu. Se evaluează dotările, vecinătățile, condițiile existente de mediu etc. Acestea trebuie să corespundă cu cele prezentate în documentația depusă;
 • După parcurgerea etapelor menționate anterior, APM publică decizia de emitere. Dacă nu există contestații, Autorizația de Mediu se poate emite în maximum 90 zile lucrătoare de la data depunerii complete a dosarului;
 • Dacă Autorizația de Mediu este solicitată pentru o activitate existentă deja, procedura poate diferi. APM poate solicita un Bilanț de Mediu;
 • Se recomandă apelarea la un serviciu externalizat de Consultanță de Mediu întrucât procedurile obținerii Autorizației de Mediu sau a Vizei Anuale pentru Autorizația de Mediu sunt complexe și necesită expertiză.
Business meeting about sustainable development with laptop and notepad

(I.P.) Parcurgerea acestor etape semnifică finalizarea procesului birocratic?

R.G.: Odată obținută Autorizația de mediu, acesta trebuie vizată anual (obligativitate introdusă prin legislație în 2019), iar după caz:

 • revizuită, dacă condițiile autorizării inițiale se modifică substanțial;
 • transferată, dacă se păstrează aceleași coduri CAEN (activități ca cea autorizată inițial), dar activitatea este derulată pe o altă societate.

(I.P.) Există și alte detalii sau elemente care sunt necesare pentru validarea dosarului ce permite punerea în activitate a unei companii, în afara celor sus-menționate? 

R.G. : Un alt detaliu indispensabil îl reprezintă Viza anuală a Autorizației de Mediu.

Conform prevederilor legislative actuale, autorizația de mediu se eliberează pe termen nelimitat și este valabilă pe toată perioada de activitate, cu condiția obținerii vizei anuale.

Aplicarea vizei anuale se solicită autorității emitente în termenul de maximum 90 de zile și de minimum 60 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația deținută de titular. În cazul în care autorizația deținută a fost revizuită, aplicarea vizei se solicită în anul imediat următor revizuirii, în termenul de 60 – 90 de zile, calculat în funcție de ziua și luna în care a fost emisă autorizația inițială.

Pentru emiterea deciziei de aplicare a vizei de prelungire a autorizatiei de mediu, Agenția de protecție a mediului percepe tariful de 100 lei.

(I.P.) În ce condiții se poate sista validitatea autorizației?

R.G.: Dacă solicitarea este depusă într-un termen mai scurt, în 5 zile de la primirea acesteia, autoritatea informează titularul cu privire la nerespectarea termenului și dispune suspendarea autorizației pe o perioadă echivalentă cu perioada de întârziere. Perioada de suspendare începe după data emiterii autorizaţiei/autorizaţiei integrate de mediu (ziua şi luna).

Pentru a constata dacă sunt respectate condițiile stabilite prin autorizație, autoritățile procedează la verificarea efectivă a amplasamentului, aceasta fiind obligatorie la prima solicitare de aplicare a vizei anuale.

(I.P.) Ce se întâmplă dacă apar modificări ulterioare în datele titularului sau firmei respective?

R.G.: În acest caz, se impune procedeul cunoscut drept Revizuirea autorizației de mediu.

Revizuirea autorizaţiei de mediu se realizează ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii ei. Titularul activităţii informează în scris despre acest lucru Agenția de protecție a mediului pe raza județului în care își desfășoară activitatea, iar APM emite o autorizaţie de mediu revizuită, incluzând acele date care s-au modificat, sau decide reluarea procedurii de emitere a unei noi autorizaţii de mediu.

Pentru revizuirea autorizației de mediu, Agenția de protecție a mediului percepe tariful de 250 lei.

O altă situație care se aplică în caz de modificări survenite pe parcurs în datele titularului sau companiei – cum ar fi identitatea sau statutul acestora – o reprezintă Transferul autorizației de mediu. În situația în care titularul autorizației își schimbă denumirea și/sau forma juridică de organizare, autorizația de mediu se transferă pentru noul titular sau pentru noua denumire a societății, dacă se face dovada că activitățile se desfășoară în aceleași condiții pentru care aceasta a fost emisă. Orice transfer de act de reglementare se va supune, în prealabil, aplicării art. 10 din OUG nr. 195/2005, privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

Pentru transferul unui act de reglementare nu se percep taxe sau tarife.

(I.P) Care sunt riscurile dacă există obligația și operatorul economic nu se conformează?

R.G. : Constituie contravenții și se sancționează cu amenda de la 30.000 lei la 60.000 lei pentru persoane juridice, încălcarea prevederilor legale privind obligația persoanelor juridice de solicitare și obținere a actelor de reglementare, conform prevederilor legale.

În plus, în cazul constatării lipsei autorizației de mediu, ori a vizei de prelungire a autorizației de mediu, în urma unui control din partea autorităților competente în domeniu, acestea pot aplica, conform legii, măsura de suspendare a activității până la obținerea Autorizației de mediu sau de suspendare a activității pe o perioadă de timp egală cu întârzierea solicitării vizei de mediu.

Continuarea activității după suspendarea autorizației de mediu se sancționează cu amendă între 50.000 lei și 100.000 de lei sau închisoare de la 6 luni la 3 ani.

(I.P.) Autorizația de mediu este singurul act necesar funcționării unui agent economic sau mai este nevoie de alte documente?

R.G. : Conform noilor modificări aduse legislației de mediu, toate societățile economice care dețin autorizație de mediu au obligația de a întocmi și deține un Program de prevenire și reducere a volumului de deșeuri generate din activitatea desfășurată. Termenul de depunere al acestui Program va fi până la data de 31 mai a fiecărui an. Acesta va fi transmis către APM-ul local și, totodată, publicat pe site-ul principal al persoanei juridice.

(I.P) Cum poate ajuta o companie de consultanță de mediu precum Stratos?

R.G.: Obținerea unei Autorizații de mediu, revizuirea ei sau viza anuală a autorizației de mediu presupune un proces birocratic consumator de timp și care implică pregătire în domeniul protecției mediului. Stratos este partenerul de care ai nevoie în aceasta situație.

Stratos te sprijină și asigură toate demersurile necesare pentru obținerea Autorizației de mediu:

 • Întocmirea documentației tehnice necesare pentru obținerea Autorizației de mediu (fișa de prezentare, declarații);
 • Înregistrarea societății comerciale în Sistemul Integrat de Mediu de pe site-ul ANPM – secțiunea reglementări;
 • Publicarea anunțurilor specifice de mediu;
 • Identificarea neconformităților privind protecția mediului legate de amplasament si recomandarea masurilor de remediere;
 • Reprezentarea societății în relația cu Agenția pentru Protecția Mediului și cu autoritățile de control;
 • Activități de monitorizare a calității mediului, solicitate prin Autorizația de mediu: identificarea laboratoarelor acreditate în vederea efectuării analizelor de apă, aer, sol, zgomot și vibrații.

Mai multe informații și detalii sunt disponibile pe site-ul https://stratos.ro/